By Aanya Wipulasena Rajitha Jagoda Arachchi & Vimukthi Fernando | Sunday Observer