By P. Krishnaswamy and Vavuniya Spl.Cor | Sunday Observer