By Vimukthi Fernando and Nira Diaz | Sunday Observer