By Azhar Razak and Manjula Fernando | Sunday Observer